נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
עדכון תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) התשע"ג-2013

 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(ב) ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – חוק קופות גמל)[1] אני מתקין תקנות אלה:

 

הגדרות

1. 

בתקנות אלה -

 

 

"היזון חוזר מסכם" - דיווח של חברה מנהלת, לפי הוראות תקנה 8, על אופן קליטת דיווח על הפקדת תשלומים שהעביר אליה מפקיד;

 

 

"היזון חוזר ראשוני" - דיווח של חברה מנהלת, לפי הוראות תקנה 7, על תקינות דיווח על הפקדת תשלומים שהעביר אליה מפקיד;

 

 

"הסכם עבודה"- לרבות כל הסכם שעניינו תשלומים לקופת גמל בשל עובד;

 

 

"הפקדה עודפת" - חלק מתשלומים בשל עובד כעמית שכיר, העולה על שיעור התשלומים הנדרשים לפי הסכם עבודה או הוראות הדין לגבי אותו עובד;

 

 

"מספר אישור קופת גמל"– מספר קופה שניתן לקופת הגמל על ידי הממונה;

 

 

"מפקיד"- מעביד המפקיד תשלומים בעד עובדו לקופת גמל;

 

 

"מרכיבי חשבון קופת גמל"ו-"תשלומים פטורים" - כהגדרתם בהוראות לפי סעיף 21 לחוק קופות גמל.

 

אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל

2. 

(א)             

הפקדת תשלומים לקופת גמל תיעשה באמצעות אחד מאלה בלבד: 

 

 

 

 

(1)             כרטיס אשראי, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו- 1986[2];

(2)             העברה בנקאית;

 

 

 

 

(3)             הוראת קבע;

(4)             שיק, כמשמעותו בסעיף 73 לפקודת השטרות [נוסח חדש].

 

 

(ב)              

דיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל ייעשה באופן ממוכן.

 

פרטים שעל מפקיד למסור לחברה מנהלת

3. 

(א)             

מפקיד ימסור לחברה מנהלת, במועד הפקדת תשלומים לקופת גמל, מידע על סך התשלומים שהופקדו לאותה קופה.

 

 

(ב)              

מידע כאמור בתקנת משנה (א) יכלול פרטים אלה:

 

 

 

 

(1)             פרטים כלליים לגבי ההפקדה לרבות -

 

 

 

 

 

(א)            שם המפקיד;

 

 

 

 

 

(ב)             מספר תעודת זהות או מספר ח.פ.;

 

 

 

 

 

(ג)              מען המפקיד;

 

 

 

 

 

(ד)             פרטי חשבון הבנק שממנו הועברו התשלומים;

(ה)             מספר אסמכתא לביצוע הפקדה;

(ו)               מועד הפקדת התשלומים;

(ז)              פרטי חשבון הבנק שבו הופקדו התשלומים;

 

 

 

 

 

(ח)             מספר ח.פ של החברה המנהלת, ולגבי קופת גמל שאינה קופת ביטוח, מספר אישור קופת גמל של קופת הגמל.

 

 

 

 

(2)             פרטים ביחס לכל רכיב שכר שבשלו מופקדים תשלומים לקופת גמל בעד כל עובד, לרבות -

 

 

 

 

 

(א)            שם העובד;

 

 

 

 

 

(ב)             מספר תעודת זהות;

 

 

 

 

 

(ג)              סך רכיב השכר שממנו מופקדים תשלומים בקופת הגמל;

 

 

 

 

 

(ד)             חודש העבודה שבשלו הופקדו תשלומים לקופת הגמל;

 

 

 

 

 

(ה)             פירוט  שיעורי הפקדה לגבי כל אחד מרכיבי חשבון קופת הגמל;

 

 

 

 

 

(ו)               פירוט סך הפקדה לגבי כל אחד מרכיבי חשבון קופת הגמל;

 

 

 

 

 

(ז)              פירוט סך תשלומים פטורים ותשלומים שאינם פטורים.

 

דיווח מעביד על הפסקת הפקדות בשל עובד

4. 

 הופסקה הפקדת תשלומים בשל עובד לקופת גמל, ידווח המעביד לחברה המנהלת של קופת גמל את סיבת הפסקת הפקדת התשלומים, במועד שבו היו התשלומים אמורים להתקבל בקופת הגמל לולא הופסקו.

 

מועד הפקדת תשלומים

5. 

תשלומים לקופת גמל יופקדו במועד תשלום משכורתו של העובד.

ריבית בשל איחור בהפקדה

6. 

 

לא הפקיד מעביד תשלומים בשל עובד לקופת גמל בהתאם לשיעור התשלומים הנדרשיםלפי הסכם עבודה או הוראות דין החלים לגבי אותו עובד במועד הקבוע בתקנה 5, תגבה חברה מנהלת של קופת הגמל מאת המעביד ריבית בשל האיחור בהפקדה לרבות ריבית בשל חוב ריבית, בעד התקופה מיום ה-15 לחודש, שלאחר חודש העבודה שבעדו הועברו התשלומים לקופת הגמל, ועד למועד התשלום בפועל, בשיעור הגבוה מבין שני אלה:

         א.         ריבית הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן;

         ב.         התשואה שהייתה משיגה קופת הגמל לו הופקדו הכספים בחשבונה במועד. 

 

היזון חוזר ראשוני

7. 

(א)             

חברה מנהלת תשלח למפקיד היזון חוזר ראשוני לא יאוחר מתום שלוש שעות מתחילת יום העסקים העוקב למועד העברת הדיווח על ידי המפקיד;

 

 

(ב)              

היזון חוזר ראשוני יכלול את אלה:

 

 

 

(1)    שם החברה המנהלת ומספר ח.פ;

 

 

 

(2)                      לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח - מספר אישור קופת גמל של קופת הגמל;

 

 

 

(3)    פרטים (א) ו-(ב) שבתקנת משנה 3(ב)(1);

 

 

 

(4)                      לגבי דיווח שהועבר לחברה המנהלת על ידי מפקיד כאמור בתקנה 3 ונקלט במערכות החברה - הודעה על קליטת הדיווח;

 

 

 

(5)                      לגבי דיווח שהועבר לחברה המנהלת על ידי מפקיד כאמור בתקנה 3 ולא נקלט במערכות החברה - הסיבה לאי קליטת הדיווח.

 

היזון חוזר מסכם

8. 

(א)             

חברה מנהלת תשלח למפקיד היזון חוזר מסכם לא יאוחר מתום שלושה ימי עסקים ממועד העברת הדיווח על ידי מפקיד לחברה.

 

 

(ב)              

היזון חוזר מסכם יכלול את אלה:

 

 

 

(1)              

שם החברה המנהלת ומספר ח.פ;  

 

 

 

(2)              

לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח - מספר אישור קופת גמל של קופת הגמל;

 

 

 

(3)              

פרטים (א) ו-(ב) שבתקנת משנה 3(ב)(1);

 

 

 

(4)              

לגבי פרטים שהועברו לחברה המנהלת על ידי מפקיד כאמור בתקנת משנה (3)(ב)(2) ונקלטו במערכות החברה בהתאם לדיווח של המפקיד - דיווח על קליטת הפרט;

 

 

 

(5)              

לגבי פרטים שהועברו לחברה המנהלת על ידי מפקיד כאמור בתקנת משנה (3)(ב)(2) ונקלטו במערכות החברה שלא בהתאם לדיווח של המפקיד - דיווח על אופן קליטת הפרט;

 

 

 

(6)              

לגבי פרטים שהועברו לחברה המנהלת על ידי מפקיד כאמור בתקנת משנה (3)(ב)(2) ולא נקלטו במערכות החברה – דיווח הסיבה לאי קליטת הפרט.

 

 

(ג)               

דיווחה חברה מנהלת למפקיד בהיזון חוזר מסכם כי פרטים לא נקלטו בקופת הגמל כאמור בתקנת משנה 8(ב)(6), תעביר החברה למפקיד מידי חודש, דיווח היזון חוזר מסכם לגבי פרטים כאמור, עד השלמת הליך קליטת הפרטים.

 

השבת כספים או קיזוז בשל הפקדה עודפת

9. 

(א)             

מפקיד יהא רשאי להגיש בקשה לחברה מנהלת להשבת הפקדה עודפת אשר הופקדה על ידו בחודש מסוים בשל עובד, אם נתקבל לכך אישור העובד בכתב ובלבד שהבקשה הועברה באותה שנת מס;

 

 

(ב)              

בקשה להשבת הפקדה עודפת תועבר לחברה מנהלת באמצעות דיווח נפרד.

 

אתר אינטרנט בגוף מוסדי

10.   

חברה מנהלת תאפשר העברת דיווח כאמור בתקנה (3) באתר האינטרנט של החברה.

תחילה

11.   

(א)             

תחילתן של תקנות אלו ביום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014).

 

 

(ב)              

על אף האמור בתקנה משנה (א) תחילתה של תקנת משנה (2)(ב) לעניין מעביד המעסיק פחות מ-20 עובדים תהא מיום י"ד בתמוז התשע"ה (1 ביולי 2015).

 

 

___________ התשע"ג (_______    2013)

(   חמ _____)                       

                                                                                                  ___________

                                                                                                                                                        יאיר לפיד

                                                                                                      שר האוצר

 

 [1]ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

[2]ס"ח התשמ"ו עמ' 187.

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל