לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות

הבהרה-סעיף 20 לחוק פיסקוח על שירותים פיננסיים 2005 בנושא זכות עובד לבחור קופת חיסכון פנסיוני

קובע כי עובד שזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל, לפי כל דין או הסכם, או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22 לחוק קופות גמל, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם.

 

תכלית הסעיף בחוק האמור היא לאפשר לעובד לבחור את מוצר החיסכון הפנסיוני שבו הוא מעוניין להפקיד את תשלומיו ואת תשלומי מעבידו, מבלי שמעבידו יוכל להגביל אותו בעניין זה, והכל על מנת שהעובד יוכל להתאים את מוצר החיסכון הפנסיוני לצרכיו ולמקסם את תועלתו.

 

 יש מקרים שבהם מעסיק או מנהל ההסדר שפועל בעבורו למתן שירותי סליקת כספים, מונע מעובד להצטרף לקופת גמל מסוימת או לממש תנאי הצטרפות לקופת גמל מסוימת שהוסכמו בין קופת הגמל לבין אותו עובד, הכוללים הטבה בדמי ניהול

 

למען הסר ספק מצאה  הגב' דורית סלינגר -הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון לנכון להבהיר כי מניעת אפשרות של עובד לממש הצטרפות לקופת גמל מסוימת, לרבות מניעת הצטרפות בהתאם לתנאים שהוסכמו בין העובד לבין הקופה, אינה עומדת בהוראות סעיף 20 לחוק קופות גמל.   

 

עדכון זה מפורסם כשירות למומחים בייעוץ פנסיוני וללקוחות בתהליך ייעוץ פנסיוני ע"י פורשור-מערכת מומחים לייעוץ פנסיוני ביטוחי אובייקטיבי

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל