נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
גילוי נאות ייעוץ פנסיוני

 

חובת גילוי נאות שנקבעה  בחוק בכדי לאפשר למבוטחים להבחין בין יועץ פנסיוני לבין סוכן המשווק תוכניות כוללת בין היתר:1. כי סוכן פנסיוני חייב לגלות ללקוח כי הינו סוכן ולא יועץ:עפ"י סעיף 21 לחוק נקבע :  "(א) בעל רישיון יגלה ללקוח, בגילוי נאות,  כל העניינים המהותיים .... ולעניין בעל רישיון שהוא סוכן פנסיוני בכלל זה " !כמוכן נקבע:שעל הסוכן /סוכנות/ מנהל הסדר :"   (1) יביא ...בכל מקום שבו הוא מנהל את עסקיו,... בשלט בולט וברור או באופן אחר כפי שהורה הממונה,...דבר היותו סוכן פנסיוני ולא יועץ פנסיוני, נקבע גם כי עליו להציג בצורה בולטת : " וכן את הגופים המוסדיים שהם בעלי זיקה למוצרים הפנסיוניים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני;"לא זאת בלבד, אלא שעליו לגלות בצורה ברורה:" (2) יגלה ללקוח בלשון המובנת לו, בעל פה ובמסמך בכתב שיימסר ללקוח ...." (לפני פעולת מכירה)  וגם: "יפרסם באתר האינטרנט שלו את האמור בפסקה (1)" כלומר: (" דבר היותו סוכן פנסיוני ולא יועץ פנסיוני, וכן את הגופים המוסדיים שהם בעלי זיקה למוצרים הפנסיוניים שלגביהםהוא עוסק בשיווק פנסיוני";) ..." ואת דבר העדפתו את אותם מוצרים פנסיוניים"ובנוסף:"סוכן פנסיוני לא ישתמש במילה  "ייעוץ" " וגם חל עילו איסור: " או בכל מילה הנגזרת ממנה"...."בפרסום מטעמו."ומה לגבי אלה שאינם סוכנים ולא יועצים? נקבע בחוק:"לא ישתמש אדם,  פרט ל יועץ פנסיוני,  ... המילים "ייעוץ" ו"פנסיוני" או בצירוף נגזרותיהן .... אלא בהיתר מאת הממונה. ומה צפוי לעוברים על החוק?        והעונשין:" למי ש.. השתמש בצירוף המילים "ייעוץ" ו"פנסיוני" ...." ..." או השתמש בצירוף המילים "ייעוץ" ו"פנסיוני" או בצירוף נגזרותיהן ....." מי שעבר עבירה מהעבירות המנויות בסעיף 38 כדי לרמות או להטעות לקוח"   " דינו - מאסר חמש שנים או קנס בשיעור פי שלושה מהקנס הקבוע לאותה עבירה"ו"מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שנה או הקנס הבסיסי:"לא גילה ללקוח ענין שנקבע לפי פסקאות (1) או (2) של סעיף 21 (א) כי הוא מהותי לגבי בעל רישיון שהוא סוכן פנסיוני, או שגילה ענין כאמור שלא באופן כפי שנקבע באותן פסקאות, או לא
גילה ללקוח ענין שהממונה קבע לפי הוראות סעיף 21(ב) כי הוא מהותי ל
ייעוץ הפנסיוני, לשיווק הפנסיוני או לעסקה;
אז היזהרו והזהירו, דווחו לממונה על כל חשד לעבירה -

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל