נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
ייעוץ פנסיוני למעסיק - טופס 161 - הנחיות לחישוב המס על ידי המעסיק

יועץ פנסיוני, עובדים ותאגיד ייעוץ פנסיוני ומעסיק יקר

בעקבות פניות מרובות שהגיעו אלינו בנושא טופס 161 , 161א, בעיקר מחשבי שכר השואלים מה מותר ומה אסור להם לעשות, מתי לשלוח את העובד לפקיד שומה ומתי ניתן לחסוך ממנו את הצורך ביום עבודה אצל פקיד שומה ולסיים את החישוב בתלוש השכר האחרון של העובד?

מצאנו לנכון לנסות ולכתוב מספר כללים בנושא:

הנדון: טופס 161 - הנחיות לחישוב המס על ידי המעסיק

א.    סמכות המעביד לחישוב המס בעת הפרישה

להלן הכללים:

המעביד יחשב בעצמו את סכום המענק הפטור ואת סכום הניכוי במקור מחלק המענק החייב, ולהורות בהתאם גם למשלמים אחרים בהתקיים כל התנאים הבאים (במצטבר), יחדיו:

1.      העובד מילא את טופס 161א' במלואו - כולל חתימה על ההצהרה (במענק עקב פטירה, ימלאו השאירים טופס 161ב').

2.      העובד הצהיר בטופס כי לא היו לו הפרשות נוספות ממעבידים אחרים, בתקופת עבודתו אצל המעביד.

3.      אחד או יותר מהתנאים הבאים:

3.1    על פי חישובי המעביד, סכום כל המענקים שיקבל העובד, מכל המשלמים, אינו עולה על תקרת הפטור בפקודה. (בשנת 2010  התקרה  11,390 ₪ בגין כל שנת עבודה).

3.2.      המענק משולם על ידי המעביד ו/או על ידי משלם אחד נוסף מלבדו.

3.2.       סכום מענק פטור משולם על-ידי משלם אחד נוסף מלבד המעביד וכל יתר המשלמים מנכים מס בשיעור המירבי על-פי הפקודה. (כיום 45%)

3.3.      סכום מענק פטור משולם על-ידי משלם אחד נוסף מלבד המעביד וכל יתר המשלמים הם קופות לקצבה (כולל קרנות פנסיה), והעובד בחר ברצף קצבה על מלוא הסכומים הצבורים לרשותו בקופות אלו. (רצף קצבה מאפשר לעובד לקבל את כספי הפיצויים כקצבה בגיל פרישה במקום "להתחשבן" בגין חבות המס  בעת ניתוק יחסי עובד מעביד)

בהתקיים התנאים הנ''ל המעסיק חייב לערוך את חישוב המס בעצמו ולהקל על העובד הפורש.

 

 

 

ב.    הנחיות נוספות - שינויים שהוכנסו בטופס 161

1.      פרק ו' נוסף שדה ''שכר עבודה'' לעניין תקנות פיצויי פיטורין''.

חישוב הפטור נערך לפי הסכום המדווח בשדה ''משכורת חודשית אחרונה לפני הפרישה''.

סכום המשכורת החודשית האחרונה  יכול להיות גבוה מ ''שכר עבודה'' לעניין תקנות פיצויי פיטורין. (שכר עבודה כולל רק את הרכיבים עליהם המעביד מחויב לשלם פיצויים!) – התחשבות זו של פקיד השומה מאפשרת לעובד לקבל פטור לפיצויים משכר שהוא גבוה יותר מהשכר בגינו משלם המעביד פיצויים ובכך להקטין את החבות במס במידה וקיימת (רלוונטי בעיקר לבעלי שכר נמוך מתחת לתקרת הפטור).

2.      פרק ח' שונה שדה ''צורת תשלום'' ל ''צבירה נוספת''

בעקבות תלונות המעבידים והמשלמים על ההפרש בין סכומים שנרשמו באישור לניכוי מס במקור לבין סכומים שנצברו בפועל. הפרש הנובע מהפקדות שטרם הועברו לקופות וכן מצבירת רווחים נוספים מרגע הנפקת אישורי הצבירה לעובד ועד להנפקת אישור ניכוי מס במקור.

עקב כך, הוסף השדה ''צבירה נוספת'' סכום זה יצורף לסכומי המענקים כפי שדווחו על ידי הקופות והאישור לניכוי מס במקור יכלול סכומים אלו.

3.      פרק י''א סעיף 7 ''הודעתי לקופה______ כי העובד ביקש לייעד מכספי המענק לתשלום קצבה בעתיד (רצף קצבה) סך של ..''

תשומת ליבכם להערה 31 בנושא ייעוד לקצבה (לבקש רצף קצבה). כאשר הסכום בקופה, במלואו, מיועד לקצבה - אין צורך למלא סכום. במקרה זה יש לרשום במשבצת ''הכל'' או 100%.

4.      טופס 161א'

לשם חישוב הפטור לעובד הפורש, על העובד למלא טופס 161א' ולהשאירו בידי המעביד.

בהעדר הטופס, כאמור לעיל, המעביד אינו רשאי לחשב את הפטור לעובד.

קופת הגמל תקבל את אישור המעביד או אישור פקיד השומה, באשר לסכום הפטור לו זכאי העובד ושיעור המס שיש לנכות במקור מהמענקים המשולמים על ידי הקופה.

קופת הגמל אינה נזקקת לטופס 161א' על מנת לבצע את הנחיות המעביד או פקיד השומה.

 

על מנת להקל על הבנת ההחלטה המורכבת הנדרשת מהאדם הסביר בהתייחסות לפיצויים כאל סכום חד פעמי או כאל קצבה הוספנו דוגמא מספרית:

 

ג. חישוב המס על מענקי הפרישה החייבים במס- דוגמא מספרית

כדאיות בחירת הפטור במענקים/ פנסיה – פרישה ב 31/12/2010

 גבר בגיל 67, נשוי, שכר ל161- 15,000 ₪, פנסיה חודשית שנצברה- 10,500 ₪, 35 שנות עבודה. איננו ממשיך לעבוד .

 

 

חלופה א- פטור ממס במענקי פרישה

חלופה ב'- פטור ממס בפנסיה

פער

מענק פרישה

400,000 ₪.

400,000 ₪.

 

פטור

398,650 ₪.

 

 

חייב

1,350 ₪.

400,000 ₪.

 

מס חזוי בפריסה

310 ₪.

100,000 ₪.

99,690 ₪.

מס חזוי ללא פריסה

405 ₪.

140,000 ₪.

139,595 ₪.

פנסיה מגיל פרישה (67)

10,500 ₪.

10,500 ₪.

 

פנסיה נטו

9,500 ₪.

10,065 ש"ח

565 ₪-

נקודת איזון:

 

 

 

ב3%  ריבית

 

86.41 שנים !

 

 

 

 

 

הערה:תוחלת החיים לאדם בן 67 היא 85 , מכאן שבמקרה זה כדאי לקבל פטור על הפיצויים. כמובן קיימים גורמים נוספים כמו מצב משפחתי ובריאותי המשפיעים על ההחלטה!

 

כיוון שהנושא מורכב חשוב לבדוק כל מקרה לגופו!

 

המסמך הוכן על ידי

רו"ח איתן לידור  - יועץ פנסיוני המתמחה בייעוץ מיסוי ופרישה

בסיוע אמיר מאור- יועץ פנסיוני

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל