נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות

סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 - הבהרה זכות עובד לבחיר קופת גמל

 

ד' בסיון התשע"ד
2 ביוני 2014

שה. 2014-20167

 

 

 

סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 - הבהרה

 

 

סעיף 20(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – חוק קופות גמל), קובע כי עובד שזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל, לפי כל דין או הסכם, או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22 לחוק קופות גמל, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם.

                                                                       

תכלית הסעיף האמור היא לאפשר לעובד לבחור את מוצר החיסכון הפנסיוני שבו הוא מעוניין להפקיד את תשלומיו ואת תשלומי מעבידו, מבלי שמעבידו יוכל להגביל אותו בעניין זה, והכל על מנת שהעובד יוכל להתאים את מוצר החיסכון הפנסיוני לצרכיו ולמקסם את תועלתו.

 

מפניות ציבור שהגיעו למשרדנו עולה כי יש מקרים שבהם מעסיק או מנהל ההסדר שפועל בעבורו למתן שירותי סליקת כספים, מונע מעובד להצטרף לקופת גמל מסוימת או לממש תנאי הצטרפות לקופת גמל מסוימת שהוסכמו בין קופת הגמל לבין אותו עובד, הכוללים הטבה בדמי ניהול.

 

לנוכח האמור, ולמען הסר ספק מצאתי לנכון להבהיר כי מניעת אפשרות של עובד לממש הצטרפות לקופת גמל מסוימת, לרבות מניעת הצטרפות בהתאם לתנאים שהוסכמו בין העובד לבין הקופה, אינה עומדת בהוראות סעיף 20 לחוק קופות גמל.   

 

 

                                                                                                                   בכבוד רב ,

 

 

                                                                                                                דורית סלינגר
                                                                                               הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

 

 

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל