לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
שאלות בנושאי צו ההרחבה להסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף ( פנסיה חובה)

שאלה:

האם מדובר באכיפה פלילית?

 

תשובה:

לעובד ולארגון עובדים זכות להגיש תביעות למימוש זכויותיהם לפי צו ההרחבה בבית הדין לעבודה. בשבועות הקרובים יוקמו ועדות פיקוח משותפות לממשלה למעסיקים ולהסתדרות אליהן יוכלו לפנות עובדים שסבורים שאין מקיימים במקום עבודתם את הוראות צו ההרחבה. הועדות יוכלו להפעיל את השפעתם או ליזום פניות לבתי הדין לעבודה יחד עם זאת אין זו אכיפה פלילית.

 

שאלה:

מי זכאי לביטוח פנסיוני?

 

תשובה:

  • על כל עובד/ת החל מגיל 21 -לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה ע"פ החוק. מעבר לגיל פרישת חובה הצו ממשיך לחול אם אין לעובד/ת פנסיה.
  • כל עובד שלא חל עליו ההסכם מיטיב.
  • החל מ- 1.1.2009 כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה.
  • כתקופת הערכות, כל עובד שב- 1.1.2008 יהיה מועסק 9 חדשים ומעלה.
  • עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון, ביצוע ההפרשות יחל לאחר שלושה חודשי עבודה – רטרואקטיבית או בתום שנת המס המוקדם מביניהם.

 

שאלה:

על מי יחול הצו?

 

תשובה:

הצו נועד לחול על מי שאין לו הסדר פנסיה מקיפה. עיקר המשמעות המעשית של צו ההרחבה הוא בענפי השירותים אצל מעסיקים עצמאיים, קטנים ובינוניים כגון עובדים במשרדי רואי חשבון, עורכי דין, רופאים ובעלי מקצוע כיוצא באלה וכן אצל קמעונאים או רשתות שיווק שאינן מאורגנות עם ארגוני עובדים.

 

שאלה:

מה יצא לי מההסכם ומתי?

 

תשובה:

יישום ההסכם הוא הדרגתי ויגיע למלוא ההפרשות בסוף תהליך של 5 שנים .

      שיעורי ההפרשות מהשכר ישולמו מידי חודש בחודשו בהתאם לטבלה הבאה:

 

החל מיום... ואילך

הפרשות

מעביד

הפרשות

עובד

הפרשות המעביד

לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

 

שאלה:

כיצד יבחר הסדר הפנסיה בו יבוטח העובד?

 

תשובה:

אופן בחירת ההסדר הפנסיוני:

  • העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או את קופת הגמל לקצבה בה יבחר להיות מבוטח וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו אצל המעסיק.
  • על העובד להודיע למעסיקו בכתב באיזו קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה בחר לצורך ביטוחו.
  • עובד שלא הודיע למעסיקו בכתב בפרק הזמן הנקבע הנ"ל על הקופה בה בחר להיות מבוטח, יבטח אותו מעסיקו בקרן הפנסיה מקיפה חדשה.
  • העובד יהיה זכאי לבחור או לעבור לקופת גמל לקצבה אחרת ובלבד שתכלול כיסוי למקרי מוות ונכות.

שאלה:

מהו גובה השכר שיבוטח לצורך פנסיה?

 

תשובה:

השכר המבוטח הינו השכר הקובע כפי הקבוע בחוק פיצויי פיטורים (התשכ"ג 1963), ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד.

תקרת השכר המבוטח הינה השכר הממוצע במשק.

 

 

שאלה:

אני עובדת במשק בית במספר מקומות, האם אני זכאית לפנסיה?

 

תשובה:

צו ההרחבה מחייב את מעסיקיך לבטח אותך וזאת לאחר 9 חודשי עבודה במקום העבודה.

על פי הצו את זכאית לבחור בקרן הפנסיה הרצויה לך, עליך להודיע למעסיקך את שם הקרן בה בחרת-רצוי שתשלומי המעסיקים ירוכזו בקרן אחת.

 

שאלה:

אני מועסקת כמדריכה בחדר כושר ושכרי מחושב לפי שעות העבודה במשמרת האם על מעסיקי להפריש לי פנסיה?

 

תשובה:

המעסיקים בחדר כושר חייבים לשלם עבורך לפנסיה בכל חודש על פי משכורתך בפועל עד תקרת השכר הממוצע במשק(7537 שח')הנמוך מביניהם.

 

שאלה:

אני עובד בחב' כוח אדם כשנתיים ואיני מבוטח לפנסיה האם מעסיקי חייב לבטח אותי?

 

תשובה:

על מעסיקך היה לבטח כעבור 9 חודשים מיום תחילת עבודתך, עם זאת חל עליך הסכם פנסיה מיטיב, ואחוזי ההפרשה בענף כוח אדם הינם 17.5%

 

שאלה:

אני עובד המוגדר 'עובד זמני' במקום עבודתי, האם מעסיקי חייב להפריש תשלומים לקרן פנסיה עבורי?

 

תשובה:

אם הינך מועסק כיום 9 חודשים המעסיק חייב לבטח אותך מעתה.צו ההרחבה חל על כל העובדים ובלבד שאין בידם הסכם מיטיב.

 

שאלה:

 

אני עובדת כחודש במקום עבודה חדש, הופרשו עבורי הפרשות עבור ביטוח פנסיוני במקום עבודתי הקודם, האם אני זכאית להפרשות עבור ביטוח פנסיוני ממעסיקי הנוכחי?

תשובה:

באם עדין לא השלמת 3 חודשי עבודה עדין אינך זכאית להפרשות עבור ביטוח פנסיוני.החל מ 3 חודשי עבודה תהי זכאית להפרשה ממעסיקך הנוכחי וזאת רטרואקטיבית החל מן היום הראשון לעבודתך.

 

שאלה:

האם המעסיק עובד, שטרם הגיע לגיל פרישה ומשלם לו פנסיה מוקדמת חייב בהפרשות לפנסיה עבור עובדו ע"פ הצו?

 

תשובה:

 

המעסיק מחויב בתשלום,שכן לא מדובר בעובד לא פרש מעבודתו בגיל פרישת חובה המקבל קצבת פנסיה.

 

שאלה:

האם מעסיק המפריש הפרשות עבור עובדו  בהסדר מטיב ללא כיסוי מוות ונכות מקיים את חובת הפנסיה כלפי עובדו?

 

תשובה:

 

על ההסדר לכלול כיסוי למקרה מוות או נכות, המדובר בתנאי הכרחי, אין די בהסדר מטיב ללא הכיסויים המחויבים.

 

שאלה:

מי יהיה זכאי לביטוח פנסיוני?

תשובה: על פי צו ההרחבה לפנסיה כל עובד מגיל 21 ועובדת מגיל 20 ועד גיל פרישה על פי החוק .

 

שאלה:

מה צפויים להיות אחוזי ההפרשה ומי אמור להפריש לפנסיה ?

 

תשובה: החל מ1.1.08  2.5 אחוז ועד 15 אחוז בשנת 2013 זאת בחלוקה בין המעסיק לעובד (כמופיע בטבלה שלהלן).

 

שאלה:

האם המדינה אוכפת את הצו ?

 

תשובה: הצו אינו מעניק סמכות אכיפה פלילית למדינה לפיכך העובד שנחשף לעבירת אי הפרשת תשלומי פנסיה בגינו יוכל הוא עצמו או ארגון עובדים מטעמו לתבוע בתביעה אזרחית את המעביד בבית דין לעבודה.

 

שאלה:

מה דינו של מעביד שלא הפריש לעובדיו תשלומים בגין פנסיה?

 

תשובה: המעסיק פועל שלא כחוק ובסופו של דבר ובעת אירוע פנסיוני מזכה כמו נכות או מוות יכול להיות מחויב בנזק המלא(דבר היכול להגיע למאות אלפי שקלים).

 

שאלה:

מי יקבע את הקרן שתבטח את העובד?

 

תשובה: העובד יבחר את הקרן בה יבוטח ויודיע למעסיקו בכתב.

 

שאלה:

מה הוא הסדר מטיב?

 

תשובה: הסכם מטיב הינו הסכם עבודה אישי או הסכם קיבוצי הן מיוחד והן כללי, או צו הרחבה בהסכם קיבוצי כללי ענפי שחלים על העובד שעניינם פנסיה ותנאיהם טובים מתנאי צו ההרחבה הכללי לפנסיה.

 

 

שאלה:

כמעסיק ביקשתי לבטח את עובדת משק הבית שמועסקת על ידי בביטוח פנסיוני, אולם היא סירבה לשתף פעולה. מה עלי לעשות כדי להיות מוגן חוקית ולמלא את חובתי לפי הוראות  צו ההרחבה לפנסיה?

 

תשובה: אסור למעסיק להעסיק עובד ללא תשלום פנסית חובה, הגם שהעסקה ללא פנסיית חובה מסכנת את המעסיק, במקרה של ארוע ביטוחי יכנס המעביד בנעלי המבטח.

 

שאלה:

בעקבות המצב הכלכלי הקשה אני שוקל שלא לבטח את עובדי בביטוח פנסיוני, מה  משמעות הדבר מבחינת הנזק לו אני חשוף.

 

תשובה: מעסיק שאינו מבטח את עובדו חשוף לתביעה במקרה זכאות פנסיוני, כלומר:  בעת פרישת  העובד, בעת קרות מקרה נכות לעובד או פטירתו.

במקרה כזה עלול המעסיק לשאת בתשלום הנזק המלא בו ניזוק העובד.המעסיק עלול להיתבע ולבוא 'בנעלי  חברת הביטוח' , להיות מחויב בנזק במלואו.

על כן מומלץ לכל מעסיק לבטח את עובדו בביטוח פנסיוני ולא להיחשף לתביעה. בכך ימנע מעצמו נזק כלכלי כבד.

 

שאלה:

אני עובד המבוטח בקרן פנסיה חדשה, מזה מספר שנים. לאחרונה פוטרתי ממקום עבודתי ומתקשה בשל מצבי הכלכלי,להמשיך להעביר הפרשות לקרן הפנסיה, שאלתי: האם ועד כמה אפגע אם אחליט להפסיק להעביר כספים לקרן הפנסיה?

 

תשובה: לדברי עו"ד ורבנר ישנה חשיבות רבה להמשיך ולהעביר הפרשות לפנסיה ועל כן מומלץ להמשיך ולשלם לקרן בה אתה מבוטח לפנסיה.עם זאת באם אין באפשרותך להעביר את מלוא הסכום כפי הגובה שהופקד בעבר(חלק המעסיק ובנוסף חלק העובד),מומלץ להגן על זכויותיך למקרה של אובדן כושר עבודה(ריסק) או ח"ו פטירה.

קרנות הפנסיה החדשות מאפשרות לבטח ביטוח כפי המתואר כאן וזאת בהסדר למשך של עד שנתיים. יצוין כי הפרמיה במקרה זה תהיה נמוכה יותר מדמי התגמולים שהועברו לקרן, לפני מועד הפסקת העבודה.

 

שאלה:

האם מבוטח בקרן פנסיה חדשה יכול לפדות את מרכיב הפיצויים ומה הן השלכות צעד  זה?

 

תשובה: אפשרי לפדות את מרכיב הפיצויים שנצברו לזכותו של מבוטח בקרן .עם זאת, בכל מקרה מומלץ שלא למשוך כספים מקרן הפנסיה בשל הקטנת הצבירה.

פדיון כמתואר הינו אפשרי,כמתואר:

במקרה בו יפדה המבוטח עד תקרת פטור בגובה 10,500 שח' לשנה, יתבצע הדבר ללא תשלום. עם זאת יש לזכור שהצבירה תקטן בגובה הסכום שנמשך על ידי המבוטח.

 

שאלה:

לאחרונה בשל המצב הכלכלי רווחים מקרים בהם מוחלט על קיצוץ שכר לכלל העובדים בחברות ,כיצד משפיע קיצוץ כמתואר על הפנסיה של העובד?

 

תשובה: כתוצאה מקיצוץ השכר יופחתו דמי התגמולים שיועברו לקרן הפנסיה, הדבר עלול  להפחית את הצבירה הפנסיונית ואת מרכיבי הביטוח.

 

שאלה:

כיצד יוכל עובד להגן על עצמו מהפגיעה בדמי התגמולים ובצבירה לפנסיה כששכרו קוצץ במסגרת קיצוצי שכר בחברה בה הוא עובד?

 

תשובה: ניתן ולהגדיל את החלק אותו מפריש העובד לפנסיה עד ל 7% .

בד בבד,אם יסכים המעסיק להגדיל את חלקו, ניתן להגדיל את הפרשתו ל 7% (במקום ההפרשות הנוהגות במקום 5%-6% ) הגדלת ההפרשה לפנסיה תקטין את הפגיעה בצבירה .

 

שאלה:

האם ניתן למשוך כספים מקרן השתלמות?

 

תשובה: ניתן למשוך את הכספים שנצברו בקרן ההשתלמות, אך יש לדעת, שהוצאת הכספים לפני שיחלפו 6 שנות צבירה מחויבת ב -35% מס.

משיכת הכספים כעבור 6 שנות חיסכון תאפשר משיכת הכספים ללא חיוב במס.משיכה כתום התקופה כמתואר תהיה פטורה ממס.!

 

שאלה:

האם ניתן 'לעבור' מביטוח,בביטוח מנהלים לקרן פנסיה?

 

תשובה: לדברי עו"ד ורבנר החל מ1.1.09 תתאפשר העברת כספים מביטוח מנהלים לקרן  פנסיה' אך חשוב לבחון  בטרם מעבר את כדאיות  הדבר, זאת באופן ספציפי לגבי כל עובד.

 

  קובץ להדפסה בנושא פנסיה חובה

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל