לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת

שאלות ותשובות - משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה

 

שאלות ותשובות - משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה

 

מבוא

1.       מה המצב הקיים?

כיום קיימים הרבה חוסכים בעלי חשבונות קטנים ולא פעילים בקופות הגמל. מרביתם אינם מושכים את כספם וזאת בשל המס המוטל על משיכה לפני מועד המשיכה הקבוע בדין.

 

2.       מה הבעיה במצב הקיים?

החשבונות הקטנים מהווים למעלה מ-40% מכלל החשבונות בקופות הגמל, זאת בשעה שסך הכספים בהם מהווים רק כ- 1.5% מסך הכספים המנוהלים. כלומר, קיימים חשבונות רבים מדי שמנוהל בהם מעט מדי כסף. מצב זה יוצר חוסר יעילות בניהול כספי החיסכון הפנסיוני וכן נטל תפעולי גדול ביותר על הקופות, נטל שכלל ציבור החוסכים נושא בו.

 

3.       איך נוצרה הבעיה?

מרבית החשבונות הקטנים נפתחו משיקולי מס שאינם רלוונטיים יותר, ולכן החוסכים הפסיקו להפקיד לחשבונות אלה, שלמעשה אינם מהווים חיסכון לגיל פרישה. 

 

 1. מהי מטרת ההוראות?

מטרת ההוראות היא לייעל את המערכת הפנסיונית לטובת החוסכים וזאת באמצעות צמצום מספרם של חשבונות קטנים מאוד (עד 7,000 ₪) שאינם פעילים ובכך לצמצם את הפוטנציאל לסבסוד צולב בין חוסכים.

 

 1. מהי הדרך למימוש המטרה?

·         קביעת הוראת שעה המאפשרת לבעלי חשבונות קטנים ולא פעילים למשוך את הכספים מקופת הגמל בהליך מהיר ובפטור ממס ובכך לצמצם את מספר החשבונות הקטנים בצורה משמעותית.

·          קביעת הוראה לפיה קופת גמל תהיה רשאית לגבות דמי ניהול בסכום חודשי קבוע מחשבונות קטנים החל משנת 2016.

 

 

 

 

 

הוראת שעה - משיכת כספים בעלי יתרה צבורה נמוכה

 

 1. לאחר כניסת ההוראה לתוקף, מהן האפשרויות העומדות בפני חוסך שיש לו חשבונות בקופת גמל עם יתרה כוללת עד 7,000 ש"ח?

·         למשוך את הכסף בפטור ממס.

·         אם קיימים חשבונות נוספים על שמו - למזג את הכסף בחשבון הקטן לחשבון אחר.

·         להשאיר את הכספים בחשבון בקופת הגמל, כאשר החל משנת 2016 החברה המנהלת של קופת הגמל תהיה רשאית לגבות דמי ניהול בסכום של 6 ₪ לחודש.

 

 1. מה החידוש בהוראה?

כיום מרבית החוסכים נמנעים מלמשוך את כספם בשל מס בשיעור של לפחות 35% מהסכום הנמשך על משיכה המבוצעת לפני המועד הקבוע לכך בדין. ההוראה החדשה מאפשרת לבצע משיכה בפטור ממס.

 

 1. יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 3,500 ₪ ובשני 2,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?

כן. מאחר ובשני החשבונות באותה קופת גמל סך הכספים אינם עולים על סכום של 7,000 ₪.

 

 1. יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 6,000 ₪ ובשני 6,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?

לא. למרות שמדובר בשני חשבונות שונים לא ניתן לבצע את המשיכה, מאחר שהם מנוהלים באותה הקופה חלה מגבלת הסכום של 7,000 ₪.

 

 1. יש לי בשתי קופות גמל שונות שני חשבונות, באחד 5,000 ₪ ובשני 3,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?

כן. מאחר ובכל קופת גמל בנפרד סך הכספים אינו עולה על סכום של 7,000 ₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים משני החשבונות.

 

 1. יש לי חשבון בו סך החיסכון הכולל הן כספי תגמולים והן כספי פיצויים הוא 10,000 ₪, אולם סך כספי התגמולים קטנה מ-7,000 ₪. האם הוא יכול למשוך רק את כספי התגמולים?

לא. התקרה הקבועה בהוראת השעה בסכום של 7,000 ₪ מתייחסת לכל מרכיבי החשבון: תגמולים ופיצויים. לפיכך, בהתאם להוראת השעה לא ניתן לבצע משיכה במקרה המתואר.

 

 1. חוסך ביצע העברת כספים מלאה לאחר 1.1.2013 מחשבונו בקופת גמל עם חיסכון הקטן מ-7,000 ש"ח לחשבון חדש, האם יוכל למשוך את הכספים מהחשבון החדש?

לא. חוסך בעל חשבון אשר הועברו אליו או ממנו כספים לאחר יום 1 בינואר 2013 (היום הקובע) לא זכאי למשיכת הכספים בהתאם להוראת השעה.

 

 1. חוסך ביצע העברת כספים חלקית לאחר 1.1.2013 מחשבונו בקופת גמל עם יתרה צבורה הקטנה מ-7,000 ₪ לחשבון חדש, האם יוכל למשוך את יתרת הכספים בחשבון הישן?

לא. חוסך בעל חשבון אשר הועברו ממנו כספים לאחר יום 1 בינואר 2013 (היום הקובע) לא זכאי למשיכת הכספים בהתאם להוראת השעה, גם אם טרם ביצוע העברה יתרת הכספים בחשבון פחתה מ-7,000 ₪.

 

 1. יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 3,500 ₪ ובשני 2,500 ₪, וביצעתי העברת כספים מהחשבון הראשון לחשבון השני במהלך שנת 2013. האם אוכל למשוך את הכסף?

לא. ביצוע ניוד כספים בין חשבונות לאחר יום 1 בינואר 2013 (היום הקובע) שוללת את אפשרות המשיכה, גם אם מדובר בניוד בין שני חשבונות באותה הקופה.

 

15.   היו לי שני חשבונות בשתי קופות גמל שונות, באחד 4,000 ₪ ובשני 5,000 ₪. הקופות מוזגו במהלך שנת 2013 לקופת גמל אחת. האם אוכל למשוך את הכספים?

כן. לצורך משיכת הכספים בהתאם להוראת השעה, התנאים למשיכת הכספים ייבדקו כאילו הקופות לא מוזגו.

 

 1. האם ניוד 7,000 ₪ מחשבון בו יש 14,000 ₪ לחשבון חדש בקופת גמל אחרת, תאפשר משיכת כספים משני החשבונות או מחלקם?

לא. ביצוע פעולת העברת כספים בחשבון לאחר יום 1 בינואר 2013 (היום הקובע) שוללת את זכאותו של החוסך למשיכת יתרת הכספים בחשבון הקיים או בחשבון החדש.

 

 1. האם ההוראה חלה גם לגבי חוסך במעמד עצמאי?

ההוראה חלה הן על חשבונות במעמד שכיר והן על חשבונות במעמד עצמאי. 

 

 1. האם יש טופס פדיון ייעודי ממשרד האוצר, או שכל חברה מנהלת נדרשת לייצר בעצמה טופס?

משרד האוצר לא קבע נוסח אחיד לגבי הטופס אותו יש למלא לצורך משיכת הכספים בהתאם להוראת השעה. עם זאת, בכוונת משרד האוצר לקבוע כי כל חברה מנהלת תפרסם באתר האינטרנט שלה את הנוהל למשיכת הכספים, שיהיה אחד מאלה:

1)       שליחת המסמכים הבאים בדוא"ל או בפקס:

                                                 א.         טופס בקשה למשיכת הכספים חתום על ידי העמית אשר קישור אליו יוצג בדף האינטרנט הייעודי;

                                                 ב.         העתק מתעודת הזהות של העמית;

                                                  ג.          אסמכתא מהבנק או העתק המחאה מבוטלת הכוללים את פרטי חשבון הבנק של העמית אליו יועברו הכספים.

2)       פניה לאחד מסניפי הבנק המתפעל של קופת הגמל בצירוף המסמכים הבאים:

                                                 א.         תעודת הזהות של העמית;

                                                 ב.         אסמכתא מהבנק או המחאה מבוטלת הכוללים את פרטי חשבון הבנק של העמית אליו יועברו הכספים.

 

 

 1. האם קבלת הבקשה בקופת הגמל צריכה להיות עד 31.3.2015, או שביצוע הפדיון צריך להיות עד ליום זה?

ה- 31.3.2015 הוא המועד האחרון לקבלת בקשות בקופת הגמל למשיכת כספים בהתאם להוראת השעה.

 

 1. תוך כמה זמן מרגע הגשת הבקשה למשיכה קופת גמל צריכה לשלם את הכספים?

10 ימי עסקים.

 

 1. האם ההסדרה החדשה מעניקה זכאות גורפת למשיכת כספי פיצויים גם אם בפועל אין לחוסך זכאות לכספים אלו, למשל במקרה בו החוסך התפטר ואינו זכאי לכספי הפיצויים?

לא. ההסדרה החדשה לא מעניקה זכאות למשיכה במקרה בו לא קיימת לחוסך זכאות לכספי הפיצויים מלכתחילה בהתאם להוראות הדין הקיימות, יתכן ותידרש להציג כתב שחרור מהמעסיק לצורך שחרור הכספים.

 

 1. האם תקרת יתרת הכספים בקופת הגמל בסך 7,000 ₪ נבחנת ביום הגשת בקשת המשיכה או ביום ביצוע הפדיון?

יתרת הכספים בקופה נבדקת נכון ליום 31.12.2012, ולפי היתרה במועד זה נקבעת הזכאות למשיכה.

 

 1. מה קורה אם ביום 31.12.2012 הסכום היה נמוך מ-7,000 ₪, אך במועד המשיכה הוא גבוה יותר?

קיימת זכאות למשיכה, שכן המועד הקובע לבדיקת הזכאות הוא יום 31.12.2012.

 

 1. מה קורה אם ביום 31.12.2012 הסכום היה גבוה מ-7,000 ₪, אך במועד המשיכה הוא נמוך יותר?

לא קיימת זכאות למשיכה, שכן המועד הקובע לבדיקת הזכאות הוא 31.12.2012.

 

 1. אם לחוסך יש מספר קופות גמל המנוהלות באותה חברה מנהלת, האם בוחנים כל קופה בנפרד?

בחינת הזכאות נעשית ברמת קופת הגמל ולא ברמת חברה מנהלת.

 

 1. אם חוסך משך כספים ב-2013 לפני כניסת התקנות לתוקף, האם יוכל לקבל חזרה את המס ששילם?

לא.

 

 1. האם התקנות חלות גם על יתרה נמוכה בקרן פנסיה או בפוליסת ביטוח מנהלים?

לא.

 

 

 1. מתי אוכל למשוך את הכסף בפטור ממס?

ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס החל מיום 24.4.2014 ועד ליום 31.3.2015.

 

 1. איך החוסכים בכל אותם חשבונות ידעו שבאפשרותם למשוך את הכסף?

אגף שוק ההון ינחה את קופות הגמל לשלוח הודעות בדואר לאותם חוסכים בעלי חשבונות קטנים בדבר האפשרות למשוך את הכסף מחשבונם.

 

תקנות דמי ניהול בחשבונות קטנים

 1. יש לי חשבון בקופת גמל שיש בו רק כספי תגמולים שהופקדו לפני שנת 2008 בסכום הנמוך מ-7,000 ₪. מה יקרה אם לא אמשוך את הכספים?

החל משנת 2016 קופת הגמל תהיה רשאית לגבות ממך דמי ניהול בסך 72 ₪ בשנה (6 ₪ לחודש), וזאת במקום שיעור שנתי מרבי של 1.05% מהחיסכון.

 

 1. האם דמי ניהול בסכום חודשי קבוע חלים ברמת חשבון בקופת גמל, או ברמת תעודת זהות בקופת הגמל?

ברמת תעודת זהות בקופת גמל. כלומר, במקרה בו לחוסך מספר חשבונות בקופת גמל יהיה מותר לקופה לגבות מסך חשבונותיו בקופה דמי ניהול בסכום של 72 ₪ לשנה או דמי ניהול בשיעור של 1.05% לשנה ו- 4% מהתשלומים של החוסך לקופה, לפי הגבוה מבניהם.

 

 1. חוסך שיש לו יתרת כספים גם לפני 2008 וגם אחרי 2008, האם התקנות חלות לגביו?

חוסך אשר לפחות באחד מחשבונותיו בקופת הגמל קיימים כספים שנצברו לפני שנת 2008, לקופה קיימת אפשרות לגבות דמי ניהול מכל חשבונותיו בקופה (לרבות חשבונות בהם מנוהלים כספים שנצברו לאחר שנת 2008) בסכום כולל של 72 ₪ לשנה.

 

 1. האם גביית דמי הניהול המינימליים חלה גם על חשבון המוגדר כמנותק קשר?

לא. בחשבונות של מנותקי קשר ייגבו דמי ניהול מופחתים שאינם עולים על 0.3% מהחיסכון.

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל