נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת

ייעוץ ביטוח- חוקים ותקנות

ט' בניסן התשע"ד
9 באפריל 2014

שה. 2014-13729

לכבוד

מנהלי חברות הביטוח

א.ג.נ,

הנדון: עמדת ממונה - תכנית לביטוח סיעודי פרט מסוג תלוית תשואה - טיוטה

לאחרונה התקבלו במשרדנו פניות בנושא מכירת תכנית לביטוח סיעודי פרט שבה דמי הביטוח ותגמולי הביטוח, אינם מובטחים על ידי חברת הביטוח אלא תלויים בתוצאותיו של תיק השקעות המנוהל בחברת הביטוח (להלן: "תכנית לביטוח סיעודי תלוית תשואה").

לעמדת אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, על תכנית לביטוח סיעודי תלוית תשואה לעמוד, לכל הפחות, בעקרונות הבאים:

1.       מנגנון איזון - תכנית לביטוח סיעודי תלוית תשואה תכלול מנגנון לפיו תבוצע התאמה בדמי הביטוח או בסכום תגמולי הביטוח, לפי העניין, במקרה של סטייה משמעותית מהנחות התשואה שנלקחו בחשבון בעת תמחור התכנית לראשונה. זאת, על מנת למנוע צבירה של עודף או גרעון לכדי יתרה משמעותית במועד הזכאות לקבלת תגמולי ביטוח. גרעון משמעותי אינו עונה על צרכי המבוטח, שכן הוא עלול להוביל לאי תשלום תגמולי ביטוח במועד הזכאות למשך תקופה ממושכת, עד כדי פגיעה במהות המוצר ובמטרה שלשמה נרכש. יצירת עודף משמעותי, שמשמעו תשלום חד-פעמי גבוה במועד הזכאות, אף היא אינה בהכרח עונה על צרכי המבוטח שכן יתכן שהיה בוחר להפחית את דמי הביטוח במהלך תקופת התשלום, על חשבון אותה צבירה במקום לקבל סכום גבוה במועד הזכאות.  

מנגנון כאמור יגדיר מהי סטייה משמעותית, אופן ומועדי ההתאמה בדמי הביטוח ובסכום תגמולי הביטוח, וכן יקבע באלו מקרים או סוגי סטיות, תבוצע התאמה ללא קבלת הסכמת המבוטח ובאלו מקרים תבוצע התאמה רק לאחר קבלת הסכמת המבוטח. 

2.       אופן ניהול ההשקעות - נכסים המוחזקים כנגד התחייבויות חברת הביטוח למבוטחים בביטוח סיעודי תלוי תשואה ינוהלו במסגרת התחייבות מסוג 20, כמשמעותה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב-2012. החברה תפעל בנכסים כאמור כפי שהיא פועלת בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי לגבי ביטוחים תלויי תשואה לפי סעיף 36א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, לרבות לעניין תפקידי ועדת השקעות תלויות תשואה. מבלי לגרוע מהאמור, ועדת השקעות תלויות תשואה תדון באופן ניהול הנכסים, בהתחשב במאפייני הסיכון של המבוטחים.

 

3.       חלוקת סיכון ההשקעה - חברת ביטוח תכלול בתכנית מנגנון הכולל מתן אפשרות למבוטח להעביר לחברה את סיכון ההשקעה, באופן חלקי או מלא, החל מגיל מסוים (למשל גיל פרישה). כמו כן, החל ממועד קבלת תגמולי הביטוח החודשיים החברה תישא בסיכון ההשקעה באופן מלא.

4.       גילוי -

         א.         במעמד מילוי טופס הצטרפות לתכנית לביטוח סיעודי תלוית תשואה יימסר למבוטח מסמך גילוי, אשר יפרט בין היתר, את הסיכונים הטמונים בתכנית מסוג זה, מנגנון האיזון, דוגמא למקרה בו נדרשת הפעלה של מנגנון האיזון ואופן חישוב האיזון הנדרש, הנחת התשואה בתמחור התכנית לראשונה, שיעור דמי הניהול,  וכן מספר שאלות ותשובות שיסבירו את משמעות היותו של המוצר תלוי תשואה.

         ב.         הדיווח השנתי למבוטח בתכנית לביטוח סיעודי תלוית תשואה יכלול פירוט של תוצאות ההשקעות, דמי הניהול שנגבו מהמבוטח, וכן השפעתן של תוצאות ההשקעות על העודף או הגרעון הצבור נכון למועד הדיווח, ובהתאם לכך השינוי שבוצע בדמי הביטוח ובכיסוי הביטוחי שרכש במהלך שנת הדיווח.

לאור האמור לעיל, מובהר כי אין בכוונתי לאשר תכנית לביטוח סיעודי פרט מסוג תלוית תשואה אשר לא תעמוד בעקרונות האמורים.

בכבוד רב,

דורית סלינגר

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל