עמדת ממונה - תכנית לביטוח סיעודי פרט מסוג תלוית תשואה
לאחרונה התקבלו במשרד האוצר פניות בנושא מכירת תכנית לביטוח סיעודי פרט שבה דמי הביטוח ותגמולי הביטוח, אינם מובטחים על ידי חברת הביטוח אלא תלויים בתוצאותיו של תיק השקעות המנוהל בחברת הביטוח (להלן: "תכנית לביטוח סיעודי תלוית תשואה"). לעמדת אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, על תכנית לביטוח סיעודי תלוית תשואה לעמוד, לכל הפחות, בעקרונות הבאים: 1. מנגנון איזון - תכנית לביטוח סיעודי תלוית תשואה תכלול מנגנון לפיו תבוצע התאמה בדמי הביטוח או בסכום תגמולי הביטוח, לפי העניין, במקרה של סטייה משמעותית מהנחות התשואה שנלקחו בחשבון בעת תמחור התכנית לראשונה. זאת, על מנת למנוע צבירה של עודף או גרעון לכדי יתרה משמעותית במועד הזכאות לקבלת תגמולי ביטוח. גרעון משמעותי אינו עונה על צרכי המבוטח, שכן הוא עלול להוביל לאי תשלום תגמולי ביטוח במועד הזכאות למשך תקופה ממושכת, עד כדי פגיעה במהות המוצר ובמטרה שלשמה נרכש. יצירת עודף משמעותי, שמשמעו תשלום חד-פעמי גבוה במועד הזכאות, אף היא אינה בהכרח עונה על צרכי המבוטח שכן יתכן שהיה בוחר להפחית את דמי הביטוח במהלך תקופת התשלום, על חשבון אותה צבירה במקום לקבל סכום גבוה במועד הזכאות. מנגנון כאמור יגדיר מהי סטייה משמעותית, אופן ומועדי ההתאמה בדמי הביטוח ובסכום תגמולי הביטוח, וכן יקבע באלו מקרים או סוגי סטיות, תבוצע התאמה ללא קבלת הסכמת המבוטח ובאלו מקרים תבוצע התאמה רק לאחר קבלת הסכמת המבוטח. 2. אופן ניהול ההשקעות - נכסים המוחזקים כנגד התחייבויות חברת הביטוח למבוטחים בביטוח סיעודי תלוי תשואה ינוהלו במסגרת התחייבות מסוג 20, כמשמעותה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב-2012. החברה תפעל בנכסים כאמור כפי שהיא פועלת בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי לגבי ביטוחים תלויי תשואה לפי סעיף 36א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, לרבות לעניין תפקידי ועדת השקעות תלויות תשואה. מבלי לגרוע מהאמור, ועדת השקעות תלויות תשואה תדון באופן ניהול הנכסים, בהתחשב במאפייני הסיכון של המבוטחים. 3. חלוקת סיכון ההשקעה - חברת ביטוח תכלול בתכנית מנגנון הכולל מתן אפשרות למבוטח להעביר לחברה את סיכון ההשקעה, באופן חלקי או מלא, החל מגיל מסוים (למשל גיל פרישה). כמו כן, החל ממועד קבלת תגמולי הביטוח החודשיים החברה תישא בסיכון ההשקעה באופן מלא. 4. גילוי - א. במעמד מילוי טופס הצטרפות לתכנית לביטוח סיעודי תלוית תשואה יימסר למבוטח מסמך גילוי, אשר יפרט בין היתר, את הסיכונים הטמונים בתכנית מסוג זה, מנגנון האיזון, דוגמא למקרה בו נדרשת הפעלה של מנגנון האיזון ואופן חישוב האיזון הנדרש, הנחת התשואה בתמחור התכנית לראשונה, שיעור דמי הניהול, וכן מספר שאלות ותשובות שיסבירו את משמעות היותו של המוצר תלוי תשואה. ב. הדיווח השנתי למבוטח בתכנית לביטוח סיעודי תלוית תשואה יכלול פירוט של תוצאות ההשקעות, דמי הניהול שנגבו מהמבוטח, וכן השפעתן של תוצאות ההשקעות על העודף או הגרעון הצבור נכון למועד הדיווח, ובהתאם לכך השינוי שבוצע בדמי הביטוח ובכיסוי הביטוחי שרכש במהלך שנת הדיווח. לאור האמור לעיל, מובהר כי אין בכוונת המומנה לאשר תכנית לביטוח סיעודי פרט מסוג תלוית תשואה אשר לא תעמוד בעקרונות האמורים.
נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
כתבות סריקות וחוקים

 

 

    כתבות, מקורות ומידע בנושא חוקי ביטוחי בריאות וסיעוד,

     ייעוץ פנסיוני, השוואת ביטוחים, תכנון פיננסי , חוקי פנסיוני

     ושדרוג פיננסי.

 

 

 

  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 כתבת השבוע:

 

היעד: הוזלת ביטוחי החיים ושדרוג פיננסי

 

דרישת הפיקוח על שוק ההון להוזלת ביטוחי החיים והמשכנתאות ב30% ע"י אגף שוק ההון יכולה לחסוך למבוטחים מאות אלפי שקלים, אך  מחייבת פעולה מצד המבוטחים בביטוחים פרטיים ופנסיוניים.

 

המהפכה של הוזלת תעריפי ביטוח החיים בשוק הפנסיה כולל בביטוחי המנהלים, בתכניות פנסיה ובביטוח הפרטי לא עוצרת, ההכרעות שמפרסם פיקוח על שוק ההון במשרד האוצר ע"י המפקחת על הביטוח דורית סלינגר בעת היותה בתפקיד ועכשיו על ידי המפקח הנוכחי, מובילה להוזלה משמעותית של עשרות אחוזים בעלויות דמי ניהול בפנסיה, בהפחתת עלויות ביטוחי חיים ובריאות . ההוזלה הינה ממשית ומשמעותית.

 

הוזלת מחירי הביטוח מקיפה גם רכישת ביטוחי חיים הנדרשים מסגרת ביטוח משכנתה, גם בביטוחי מוות הנכללים בביטוחי מנהלים ועצמאיים הן במסגרת ביטוחי המשכנתא והן במסגרת ביטוחי המנהלים.

 

זאת עקב העליה שחלה בעשורים האחרונים בתוחלת החיים ובירידה בסיכוני חברות הביטוח לתשלום במקרי תמותה ודרישת רשות שוק ההון בעקבות שיוניים אלה לעדכון תעריפים של ביטוחי מקרי המוות והשארים בהתאם לנתונים העדכניים של הסיכונים.

 

בכדי להתגבר על הנוהג של ביטולי פוליסות והתמריצים שניתנו לסוכנים כעמלת מכירה חד פעמית, נוהג שתוצאתו התייקרו הביטוח לכלל הציבור ולסיכון פיננסי לחברות הביטוח והפנסיה, אושר על ידי הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת החזר עמלות במקרה ביטולי פוליסה, כך על הסוכנים יהיה להחזיר עמלות מכירה שקיבלו בעת המכירה מידה ויבוצע שביטול פוליסה בשנים הקרובות לרכישת הביטוח.

 

השפעת הרפורמה על השדרוג הפיננסי של הציבור מחייבת פעולה מצד המבוטחים והחוסכים בביטוחים פרטיים ופנסיוניים.

 

שינויים אלה ישפיעו כמובן גם על תעריפי ביטוח שארים כלומר ביטוחי הבטחת קצבת אלמנים, אלמנות ויתומים בקרנות הפנסיה מהלך שצפוי להגדיל את הפנסיה החודשית למבוטח שישכיל לבצע באמצעות סוכני הביטוח או שמקרה שסבירותו גדולה יותר בעזרת יועץ פנסיוני אובייקטיבי להפנות את סך החיסכון שישיג במיגון לטבת החלק של החיסכון "הטהור" בתכנית הפנסיונית.

 

הקף ההוזלה בתעריפי ביטוח החיים מגיעה לכדי כ 30% עפ"י הערכת המפקח על שוק ההון והחיסכון לכלל המבוטחים ב-5 שנים הבאות צפוי לעלות על מיליארד ₪.

 

כלומר לדוגמה: גבר לא מעשן כבן 30 המשלם עבור ביטוח חיים בהיקף כ כמיליון ₪ יחסוך לאורך השנים פרמיה של מעל 100,000 ₪ 

 

ברור שבמידה והמבוטח יפנה את החיסכון (של העמלות שהיו "יורדות לפח") לתכנית חיסכון פרטית או מסלול השקעה נושא ריבית מדובר בחיסכון גדול שבעתיים שתרומתו לאיכות ורמת החיים בפרישה קריטית - רק למבוטחים חדשים או כאלה שמודעים לשינוי ויפעלו וידרשו את ההוזלה.

 

תשומת לב נדרשת טרם פעולה לכך חברות הביטוח נדרשות להוזיל התעריפים למבוטחים אשר לא חל שינוי (לרעה) במצבם הבריאותי מעת שרכשו את הביטוח החיים אך לאחר קבלת ייעוץ מקצועי לבעלי ביטוחי מנהלים או ביטוח פנסיוני לעצמאיים יומלץ לפנות לחברות הביטוח ולבקש ביטול הכיסוי הבטוחי ה"ישן" ולרכוש נספח ביטוח חיים חיצוני לאחר קבלת הצעות והשוואה בין החברות.

 

אציין כי מניסיוני, עיקר המבוטחים ב "ביטוחי מנהלים" או "ביטוח עצמאיים" כתכנית פנסיונית ראשית , גם אינם מודעים לאופציה לחסכון בקרן פנסיה בה בין היתר, יתרון אפשרות הוזלת העלות של ביטוח שארים וגם כנראה יימנעו מלפנות לחברות הביטוח בדרישה להוזלה משמעותית זו משום החשש לדחייה מידית ואי-אפשרות התמודדות עצמית עם נציגי החברה ובעיקר עם סוכני הביטוח שכאמור עשויים להיפגע בגובה הכנסת כאמור.

ומכיון שבדרך כלל בעלי שכר מעל הממוצע של שכירים ובעלי שליטה בחברות, מחולקות ההפרשות בין הפרשה לביטוח מנהלים לבין קרנות פנסיה וגם במקרים רבים נוטים לשלם בנוסף תשלומים חודשיים משמעותיים לביטוחים פרטיים שונים. עלול להיות ניגוד אינטרסים מובן בין אינטרס הסוכנים לבין טובת המבוטח הנובעת מההשפעה השלילית של ההוזלה על שכרם של סוכני הביטוח ולכן על המבוטחים לסמוך על עצמם ולדרוש מהחברות את ההנחה המגיעה להם או להסתייע בגופי ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי שיבצעו ניתוח צרכים מקדים למשפחה, ייבדקו את סכומי הביטוח הנדרשים ואת הביטוחים הקיימים. 

 

המציאות מלמדת כי מרבית המבוטחים אינם מבדילים עדין בין סוכן ביטוח, משווק ויועץ פנסיוני אובייקטיבי ואינו ער לעובדה כי גם לחלק מהיועצים הפנסיוניים ותאגידי הייעוץ הזכות לקבלת עמלות מגופי הפנסיה והביטוח בעוד לחברות ייעוץ פנסיוני ספורות רישיון המבטיח 100% אובייקטיביות והתניות האוסרות חוזי התקשרות קבלת עמלות מהגופים המוסדיים ואמור להבטיח ייעוץ פנסיוני ביטוחי בלתי מוטה לחלוטין.

לאחר ביצוע סימולציית צרכים מקדימה המובילה לרשימת סוגי והיקף הביטוחים הדרושים, יש לבחור את סוגי התכניות המתאימות ביותר ללקוח ומשפחתו, להשוות עלויות ואז לבדוק את כל התיק הקיים, הן הביטוחי והן הפנסיוני של המשפחה, לאתר את סוגי והיקף הביטוח המיותר, החסר והיקר, להכין מכתבי דרישה מנוסחים בקפידה אודות השינויים המבוקשים לחברות הביטוח וקרנות הפנסיה.

חשוב מאד לערוך את הבדיקה במקביל למשפחה כולה (במקרה של תא כלכלי משותף) כיון שלרוב קיימים ביטוחים המשולמים על ידי אחד מבני הזוג אך מבטחים גם את בן/בת הזוג השני/ה.

 

בהצלחה.

 

                נכתב ע"י:                                                           

                דניאל טל – יועץ פנסיוני

                מנכ"ל, פורשור מומחים בע"מ , תאגיד ייעוץ פנסיוני

 

איתור כספים

התנדבות ותרומה לניצולי השואה

חדשות ייעוץ ביטוח פנסיוני

חדשות וכתבות מעולם יעוץ פנסיוני ויעוץ פרישה, לבעלי מקצוע בתחום הפרשות סוציאליות, יעוץ מס, יועצים פנסיוניים ומבוטחים בתוכניות פנסיה וביטוח אישי.

ייעוץ ביטוח- חוקים ותקנות

ייעוץ פנסיוני וניירות ערך -חוקים

ייעוץ פנסיוני למעסיקים

כללי

41% מהציבור משלמים לביטוח ללא צורך וכפל ביטוחי.

ביום ג' האחרון קיימה וועדת הכספים דיון בנושא הפסדי עתק לציבור המבוטחים עקב כשלים בסנכרון מידע , זאת לאחר פרסום מחקר חדש, על פיו כמעט מחצית מציבור האזרחים בישראל (41%) רוכשים ומשלמים מדי חודש סכומים מיותרים בגין ביטוח פרטי לא נחוץ או ביטוח שהינו מוסף או כפול.

ביטוח חיים ופנסיה

פרסומי משרד האוצר

תאונות אישיות

חדשות ומאמרים בנושא יעוץ פנסיוני וביטוח

פירסומים, המלצות, חוברות, סיפרונים ועוד

פסקי דין- ייעוץ פנסיוני וביטוח

גם מחלה המאובחנת לאחר תום הביטוח מכוסה

סעודית 80

פיננסים

דיווחי בתי השקעות וקופות

חוקים ותקנות ייעוץ פנסיוני

גילוי נאות ייעוץ פנסיוני

החלטות עקרוניות

הכרעות עקרוניות

חוזרים והנחיות בנושאי יעוץ פנסיוני וביטוח מטעם משרד האוצר- המפקח על הביטוח

ייעוץ ביטוח ומס רכוש

על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים והתקנות הנלוות, מבוטחים חפציו הביתיים של כל תושב, המצויים בדירת מגוריו בפני נזקי מלחמה.
חפצי הבית מסווגים לפי קבוצות: רהיטים, ביגוד, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה וחפצי בית אחרים.
חפצי הבית הנ"ל, מכוסים ללא תשלום פרמיה מצידו של התושב - עד תקרה כמפורט להלן:

ייעוץ ביטוח כללי

ייעוץ ביטוח מונחים

ייעוץ ביטוח משרד הבריאות

ממצאי ביקורות ודיווח עבירות

ייעוץ ביטוחי בריאות וסיעוד

ייעוץ השקעות וקופות גמל

חוק ייעוץ ביטוח פנסיוני

שאלות ותשובות

צור קשר


.

          
      1-700-700-913
       073-7863562
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל