home_pict_top.gif (1277 bytes)
עדימל השקב ספוטעדימה שפוח קוח 
עדימל השקב ספוט
 
,(תורגא) דימה שפוח תונקת תועצמאב השענ ,יתלשממ דרשמ י"ע עדימה תריסמ
,םולשת תרומת שקבמה תושרל רסמיי עדימה יכ תועבוק הלא תונקת .1999 - ט"נשתה
.עדימה תקפהב לופיטה תולע תא הסכיש

 
:תואבה תורגאה תא תועבוק תונקתה
 
וניה הרגאה םולשת .ח"ש 83 ךסב עדימ תלבקל השקב תרגא
.החדת השקבה םא םג רזחוי אלו השקבב לופטל יאנת
 
 
,וב לופיטהו ונוימ ,שקובמה עדימה רותיא דעב םולשת - לופיט תרגא
.הדובע תעש רובע ח"ש 45 ךסב
 
 
.םוליצ דומע לכל ח"ש 1.12 ךסב היהת (םוליצ) הקפה תרגא

 
 
ח"ש 222 לע ולעי ותקפהו ונוימ ,עדימה רותיאב לופיטה תולעו הדימב
.הקפהה לש תרעושמה תולעה לע העדוה חלשת .(השקב תרגא ללוכ)

 
עדימ תשקב ספוט  
"עדימה שפוח קוח" רובע עדימ תלבק תרגא םולשתל  
 
[15/11/2005 ךיראתב ןכדוע]